Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021,

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, d’acceptació de la designació de la Gerència com a òrgan amb
condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública de l’entitat Salut Sant Joan
de Reus – Baix Camp.
ANTON BENET CATALÀ, actuant en representació, en la seva qualitat de Gerent, de l’empresa pública SALUT
SANT JOAN DE REUS-BAIX CAMP, amb NIF Q4300351F, d’acord amb l’escriptura d’apoderament atorgada en
data 25.05.2021 davant el notari de Barcelona, Sr. Ginés-José Sánchez Amorós, núm. 836 del seu protocol,.