Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral

L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL), aprovada recentment (15/6/2021) en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals (CRL) ha estat elaborada i pactada en l’àmbit de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL, com a òrgan de representació social de l’àmbit laboral a Catalunya on hi ha l’Administració de la Generalitat i les patronals i sindicats més representatius.

L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL), aprovada recentment (15/6/2021) en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals (CRL) ha estat elaborada i pactada en l’àmbit de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL, com a òrgan de representació social de l’àmbit laboral a Catalunya on hi ha l’Administració de la Generalitat i les patronals i sindicats més representatius.

L’ECSSL 2021-2026, que té com a antecedent immediat el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, és coherent amb

 • l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball,
 • l’Estratègia Europea de Seguretat i Salut en el Treball i,
 • l’Agenda 2030 i els seus Objectius de desenvolupament sostenible –ODS- en aquells aspectes que s’hi relacionen.

El procés d’elaboració i disseny de l’Estratègia ha consistit en una clara identificació dels problemes als quals cal fer front com a país, basada en una diagnosi rigorosa a partir de dades estadístiques. Aquesta diagnosi ha facilitat la presa de decisions i l’establiment de la priorització dels objectius estratègics i operatius.

Aquesta Estratègia, dotada de recursos, és fruit del treball de concertació del Consell de Relacions Laborals, que s’ha marcat com un dels objectius disminuir els nivells de sinistralitat laboral a Catalunya i aconseguir que estigui entre les tres més baixes de totes les comunitats autònomes en termes d’incidència.

Per assolir aquests objectius en el període de vigència de la nova Estratègia, els Departaments, sindicats i patronals que integren el CRL han posat el focus d’atenció en els sectors que registren un percentatge de sinistralitat més alt respecte al d’ocupació de Catalunya.

L’ECSSL 2021-2026 pretén donar resposta a les necessitats que en matèria de seguretat i salut laboral cal afrontar els propers anys, que són:

 • La millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals
 • La millora de la qualitat de la prevenció de riscos laborals
 • La reducció de la sinistralitat laboral
 • La millora de les condicions de treball
 • El foment de la cultura preventiva
 • L’impuls i millora qualitativa de la formació en matèria de prevenció
 • La promoció de la salut i dels hàbits saludables en el treball
 • La investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents
 • La millora dels sistemes d’informació relacionats amb el treball
 • La millora de la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral i,
 • La inclusió de la perspectiva de gènere a totes les activitats preventives i l’atenció especial a col·lectius vulnerables.

Així doncs, s’han definit una sèrie d’objectius estratègics (OE) i operatius per orientar les accions a emprendre. Entre els OE s’inclouen els següents:

 • OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals.
 • OE 2. Reduir la sinistralitat laboral a Catalunya a la finalització de l’ECSSL.
 • OE 3. Vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat, riscos laborals i/o col·lectius específics
 • OE 4. Promoció de la cultura de la prevenció de riscos laborals
 • OE 5. Fomentar la formació en prevenció de riscos laborals i millorar-ne la qualitat
 • OE 6. Impulsar la promoció de la salut en el lloc de treball i d’hàbits saludables en el treball
 • OE 7. Impulsar la investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents.
 • OE 8. Impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball
 • OE 9. Millora de les estructures i els sistemes de coordinació i de participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral a Catalunya.

Igualment s’ha introduït un objectiu transversal de gènere amb la finalitat d’incloure la perspectiva de gènere en totes les accions implantades en l’àmbit de l’ECSSL 2021-2026 i realitzar actuacions específiques que afavoreixin la integració de la dimensió de gènere en la prevenció de riscos laborals.

Pel que fa a la Generalitat, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) del Departament d’Empresa i Treball és qui porta el pes de l’execució de les accions que corresponen a l’administració, recolzats pel Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral del Departament de Salut, en les actuacions que els corresponen.

En l’àmbit de la concertació social, les patronal i els sindicats més representatius, que formen part del CRL i amb qui s’ha treballat i pactat l’ECSSL, executaran les accions des seus respectius àmbits per donar-ne compliment.

L’ECSSL 2021-2026 incorpora una sèrie d’indicadors per valorar el desenvolupament i el compliment de les accions proposades i l’impacte sobre la seguretat i salut laboral a Catalunya. A nivell intern de l’administració de la Generalitat, el seguiment es porta a terme mitjançant l’ICSSL i a nivell global de manera compartida en el grup de seguiment de l’ECSSL de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL.