Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Nomenament dels membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut

RESOLUCIÓ SLT/2797/2021, de 15 de setembre, de cessament i nomenament d’un vocal del Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut.
D’acord amb la previsió establerta a l’article 13.1.d) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, per designació de la Federació de Municipis de Catalunya, en ús de les facultats que em confereix
aquest mateix article,
Resolc:
Nomenar el senyor Santiago Macip i Esteller vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en
representació dels ajuntaments, en substitució del senyor Enric Llorca Ibáñez.
Barcelona, 15 de setembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut
(21.258.062)
ISSN