Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació dels resultats de la mobilitat permanent 2020

Recordeu, els afectats disposen dels tres dies hàbils següents a la publicació (avui), per cessar en el lloc que ara ocupen. El termini límit d’incorporació és d’un mes des de la publicació (avui) si es tracta d’una reincorporació al servei i un mes comptador des del cessament en la plaça actual si es tracta d’un canvi de servei o trasllat.

RESOLUCIÓ SLT/2850/2021, de 22 de setembre, d’adjudicació de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

 

De conformitat amb la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, en concordança amb la Resolució TSF/415/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat, per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020 per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària (codi de conveni 79100032132013).

D’acord amb la proposta d’adjudicació elevada per la Comissió Tècnica de la convocatòria,

 

RESOLC:

 

Primer

Efectuar una primera adjudicació de les places bàsiques de l’Institut Català de la Salut, corresponents a l’edició 2020 del concurs de trasllat obert i permanent, d’acord amb la relació que figura a l’annex d’aquesta resolució.

La present resolució d’adjudicació complementada amb la diligència de presa de possessió tindrà la consideració de nomenament de les persones adjudicatàries, l’eficàcia del qual restarà sotmesa a la resolució dels recursos que contra aquesta resolució d’adjudicació es puguin interposar.

 

Segon

Les persones aspirants que obtinguin una nova destinació i estiguin en situació d’actiu hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents a la publicació d’aquesta resolució d’adjudicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini per fer la presa de possessió en la nova destinació i la incorporació efectiva a la nova destinació s’haurà de fer d’acord amb el estableix l’article 75 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de provisió dels llocs treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

En cas que l’adjudicació comporti el reingrés al servei actiu, el termini és d’un mes comptador des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present resolució d’adjudicació.

Quan es derivi un canvi en el servei de salut de destinació, el termini és d’un més comptador des del dia del cessament en la destinació anterior, que s’haurà de produir en els tres dies següents a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present resolució d’adjudicació.

 

Tercer

Efectes de la no incorporació a la nova destinació adjudicada:

La persona aspirant amb nomenament a l’Institut Català de la Salut que no s’incorpori a la nova destinació adjudicada serà declarada d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.

En el supòsit que la persona aspirant d’un altre servei de salut no s’incorpori dins del termini establert a la nova destinació obtinguda mitjançant la seva participació en el concurs de trasllat, l’Institut Català de la Salut comunicarà el fet al servei de salut d’origen de la persona interessada als efectes previstos a l’article 37.5 de la llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

 

Quart

La persona aspirant que hagi obtingut una nova destinació tindrà un nou nomenament en l’àmbit de la gerència territorial a la qual hagi optat, sense perjudici de la seva adscripció a un determinat servei d’atenció primària o centre hospitalari.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 75 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2.a), 10.1.a), 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2021

 

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerent

 

 

ANNEX a la resolució d’adjudicació de la convocatòria única del concurs trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020 – Edició 2020 – PRIMERA

 

MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT EDICIÓ 2020