Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3084/2021, de 13 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3084/2021, de 13 d’octubre, d’adaptació del nomenament respecte d’un lloc de
comandament a l’estructura del Departament de Salut i a la modificació de la relació de llocs de treball.