Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI sobre convocatòria de selecció per l’oferta pública d’ocupació

ANUNCI sobre convocatòria de selecció per l’oferta pública d’ocupació

I.- De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de
2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17na U, així com la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2018, i específicament el seu article 19.U.6, en
relació a la Disposició Addicional 31na U, aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d’ocupació del
consorci corresponent als exercicis 2018-2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm.
7524) i 2019-2020 publicada al DOGC de data 13 de novembre de 2018 (núm. 7746).

Continua llegint