Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI sobre convocatòria de selecció per l’oferta pública d’ocupació

ANUNCI sobre convocatòria de selecció per l’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de
2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 15na U.; la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2018, i específicament el seu article 19.U.2,3 i 9, en relació a
la Disposició Addicional 29na U; i la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat de
2021, i específicament el seu article 19, en relació a la Disposició Addicional 20na, i la Disposició Addicional
23na, aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d’ocupació de l’entitat instrumental del Consorci
corresponent als exercicis 2018-2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm. 7524), 2019-
2020 publicada al DOGC de data 13 de novembre de 2018 (núm. 7746) i 2021, publicada al DOGC núm. 8455
de 12 de juliol de 2021.

Continua llegint