Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PRL-2018. DOGC núm. 7562, de 20.02.2018 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PRL-2018. DOGC núm. 7562, de 20.02.2018 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP
PROFESSIONAL 1 (A1) I DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 2 (A2) PEL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ.