Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Demandem judicialment el vigent Pacte de Borsa

El darrer 15 d’octubre vàrem formalitzar la denuncia interna del pacte de borsa, adreçada a la directora gerent de l’ICS.
No ens varen admetre la denúncia, contradient el nostre dret a fer-ho, que ens atorga ser la nostra organització integrant de la Mesa Sectorial de negociació de Sanitat, tal com es contempla a la publicació del pacte al DOGG núm. 8049 del 24/01/2020, que diu textualment:

“4. Vigència
El Pacte tindrà vigència des de l’endemà de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2021. A partir
d’aquesta data, serà prorrogable, tàcitament, per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna
denúncia expressa per part de l’empresa o qualsevol de les organitzacions sindicals signants d’aquest Pacte o
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, d’acord amb l’article 38 del TREBEP, durant el darrer trimestre
de l’any de la finalització del seu període de vigència o de les successives pròrrogues.”

El darrer 31 de març vàrem presentar l’oportuna denúncia judicial que segueix en curs. Continuarem informant.