Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Demandem judicialment el vigent Pacte de Borsa

El darrer 15 d’octubre vàrem formalitzar la denuncia interna del pacte de borsa, adreçada a la directora gerent de l’ICS.
No ens varen admetre la denúncia, contradient el nostre dret a fer-ho, que ens atorga ser la nostra organització integrant de la Mesa Sectorial de negociació de Sanitat, tal com es contempla a la publicació del pacte al DOGG núm. 8049 del 24/01/2020, que diu textualment:

“4. Vigència
El Pacte tindrà vigència des de l’endemà de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2021. A partir
d’aquesta data, serà prorrogable, tàcitament, per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna
denúncia expressa per part de l’empresa o qualsevol de les organitzacions sindicals signants d’aquest Pacte o
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, d’acord amb l’article 38 del TREBEP, durant el darrer trimestre
de l’any de la finalització del seu període de vigència o de les successives pròrrogues.”

El darrer 31 de març vàrem presentar l’oportuna denúncia judicial que segueix en curs. Continuarem informant.