Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Diligència_acte elecció gerència territorial_TCAI_Lliure_2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SUBGRUP C2) (Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018)

Categoria: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria
OBERTURA TERMINI 1r. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA

El tribunal qualificador mitjançant la publicació de la present diligència, d’acord amb allò establert en el punt 8è de la diligència de data, 6 de setembre de 2022, el que estableix l´apartat 10 de les bases de la convocatòria de referència i la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l´accés a la condició de personal estatutari de l´Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre – DOGC núm. 6988, de 2.11.2015),

ACORDA: