Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) (Codi identificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant la diligència d’aquest tribunal, de data 10 de gener de 2022, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la  convocatòria i d’acord amb l’establert a la diligència de 15 de març de 2021, De conformitat amb allò que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador,