Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació TCAI LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (TCAI LLIURE-2018) (SUBGRUP C2) – DOGC núm. 7718, de 3.10.2018)

Categoria: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació. Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant la diligència d’aquest tribunal, de data 31 de gener de 2022, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la convocatòria.

De conformitat amb allò que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria referenciada,
aquest tribunal qualificador,