Per una sanitat pública, universal i de qualitat

OBERTURA DEL TERMINI DEL 1R. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL AUX.ADM.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
Codi d’identificació de la convocatòria: AUX.ADM.LLIURE-2018 DOGC núm. 7695, de 29.8.2018

DISTRIBUCIÓ DE LES 1.304 PLACES I OBERTURA DEL TERMINI DEL 1R. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA

De conformitat amb allò que es va establir en l’apartat 6è. de la diligència de 4 d’octubre de 2022 d’aquest tribunal qualificador, i d’acord amb l’establert a la base 10 de la convocatòria específica de referència i a la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l´accés a la condició de personal estatutari de l´Institut Català de la Salut
(Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre – DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), mitjançant la present diligència es determina la distribució per Gerències Territorials de les 1.304 places objecte de convocatòria i l’obertura del termini perquè les persones aspirants puguin efectuar la petició de destinacions (Gerències Territorials) per via telemàtica.