Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació: TDPI-LLIURE-2019

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació

Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador, de data 15 de març de 2022, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la convocatòria i d’acord amb l’establert a les diligències de 8 d’octubre de 2020, 16 de novembre de 2020 i 8 de març de 2021.

De conformitat amb allò que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador,

ACORDA: