Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació del resultat del primer acte d’elecció de Gerència Territorial i de la data, hora i lloc del segon acte d´elecció De INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligència, de l’1de setembre de 2022, d’aquest tribunal qualificador, i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018)), aquest tribunal qualificador