Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Normes per a la participació, permisos i indemnitzacions en les eleccions sindicals 2023

Normes per a la participació, permisos i indemnitzacions per raó de serveis del personal estatutari de l’ICS en les eleccions als òrgans de representació (juntes de personal) de l’ICS.

Les organitzacions sindicals han promogut eleccions per elegir els i les representants del personal estatutari de l’ICS. El procés electoral es regula a la Llei 9/1987, de 12 de juny, de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques i el Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General de l’Estat.

Les dates de votació estan previstes, segons el calendari electoral, per als dies 28 i 29 de març de 2023.

La Direcció General de la Funció Pública ha dictat la Circular núm. 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals per tal de regular i adoptar les mesures adients per garantir que el personal que ostenta la condició d’elector gaudeixi del temps necessari per exercir el dret al vot, i garantir, també, la participació en el procés electoral del personal designat membre de les meses electorals, interventor o representant de l’Administració en la votació i escrutini.

La Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seu organismes autònoms en les eleccions sindicals, que és d’aplicació al personal estatutari, estableix en la seva norma addicional que l’ICS podrà fer-ne les adaptacions oportunes per garantir el dret de vot així com la participació del seu personal en el procés electoral, en atenció a les peculiaritats dels horaris i jornades de treball del personal estatuari de l’ICS.

Per tot això, els criteris a tenir en compte per a la concessió de permisos, així com per a la determinació de les indemnitzacions per raó de serveis que procedeixin, són els següents:

1. Permisos per a l’exercici del vot
El personal estatutari de l’ICS que tingui la condició d’elector en el procés d’eleccions sindicals, disposarà, en funció de la ubicació de la mesa electoral en la qual hagi de votar, del permís retribuït i no recuperable següent:

1.1. Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora.

1.2. En un centre de treball diferent d’on presta els seus serveis, però dintre de la mateixa localitat: fins a un màxim de dues hores.

1.3. En un centre de treball fora de la localitat d’on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores, per al personal que efectua la jornada ordinària, i fins a dues hores, per a aquell que la tingui la jornada inferior a l’ordinària.

1.4. El personal que tingui una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni parcialment ni totalment amb l’horari establert per al dia de votació a les meses electorals, no té dret al permís.

1.5. El personal que ocupa plaça no homologada disposarà del permís corresponent, establert als apartats anteriors, en el període de la seva jornada corresponent a l’atenció domiciliària.

Respecte la durada dels permisos, els responsables de les Direccions de Persones aplicaran criteris de flexibilitat en raó de les circumstàncies específiques de cada centre de treball, si bé en els supòsits dels apartats 2 i 3 es podrà demanar als electors una justificació de l’exercici del dret a vot, lliurada per la mesa electoral corresponent.

Correspon als responsables de les Direccions de Persones determinar el moment d’utilització del temps concedit, amb la finalitat de garantir la bona marxa i el bon funcionament dels serveis durant els dies de votació.

2. Permís per a la participació en les meses electorals

2.1. El personal estatutari de l’ICS designat president/a o vocal, tant els titulars com els suplents, de les meses electorals que es constitueixin, i el personal que acrediti la seva condició d’interventor de les candidatures electorals presentades i proclamades definitives, disposa durant el període electoral del temps necessari per a l’assistència a les reunions que de les mateixes es portin a terme.

2.2. Els presidents o vocals de les meses electorals, el personal que acrediti la seva condició d’interventor de les candidatures electorals presentades i proclamades definitives, així com el personal designat com a representant de l’ICS en la votació i escrutini que no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, tenen dret a un permís de jornada ordinària completa de treball retribuït i no recuperable durant aquest dia i a un permís equivalent a una jornada ordinària de treball en el dia posterior al de la votació.

2.3. Té dret igualment a un permís equivalent a una jornada ordinària de treball, el personal que hagi estat designat pels càrrecs abans esmentats i que gaudeixi de descans en el dia de la votació.

2.4. Als hospitals i centres de treball que el calendari electoral fixa les dates de votació en més d’un dia per tal de donar cobertura als diferents torns de treball existents, el permís establert per al dia posterior al de les dates de votació resta fixat en l’equivalent a una jornada ordinària de treball incrementada en la part proporcional al temps d’escreix de jornada ordinària de treball per al personal d’aquests centres de treball designats com a presidents, vocals, interventors o representants de l’ICS en les diferents meses electorals constituïdes en el seus àmbits.

2.5. Els permisos esmentats en els apartats anteriors es gaudiran el primer dia laborable immediatament posterior a la data de votació i són retribuïts i no recuperables, sense perjudici que es pugui exigir la corresponent justificació a les persones interessades, la qual podrà ser demanada bé davant la respectiva Mesa Electoral Coordinadora de les diferents unitats electorals de l’ICS, bé per mitjà de la notificació de la designació com a president o vocal de les meses electorals i com a representant de l’ICS emesa per les corresponents direccions i unitats de recursos humans de l’ICS.

3. Indemnitzacions per raó de serveis

D’acord amb el que estableix la Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals, elpersonal estatutari de l’ICS designat president o vocal de les meses electorals constituïdes, té dret a percebre les indemnitzacions que li corresponguin en el supòsit que per la seva activitat electoral hagi de desplaçar-se des la localitat del seu centre de treball a les seu de la mesa electoral per a la qual hagi estat designat, d’acord amb els criteris següents:

3.1. Correspon a les Gerències Territorials, mitjançant les unitats de gestió d’atenció hospitalària i d’atenció primària on presta serveis la persona designada membre de la mesa electoral, abonar les indemnitzacions que procedeixin, concretament respecte les dietes de manutenció i les despeses de desplaçament, de conformitat amb la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya i amb els criteris expressats en aquesta norma.

3.2. El procediment per a l’abonament d’aquestes indemnitzacions s’iniciarà mitjançant la sol·licitud de la persona interessada adreçada a les Direccions de Persones on presti els seus serveis, a la qual s’haurà d’adjuntar una còpia de la credencial de membre de la mesa electoral i la diligència del president/a de la mesa electoral coordinadora corresponent on es faci constar el dia o dies de la seva presència efectiva a la mesa electoral.

3.3. L’import de la indemnització per despeses de desplaçament serà l’equivalent al cost del servei de transport públic utilitzat, degudament justificat. Quan excepcionalment, el desplaçament no es pugui efectuar en transport públic i es faci en vehicle particular, l’import de la indemnització per quilometratge serà el que determina la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Xavier Saballs Bruell
Director de Persones de l’ICS