Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/440/202

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/440/2023, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100) (DOGC núm. 8857, de 17.2.2023).

Havent observat una errada a la Resolució SLT/440/2023, de 16 de febrer, publicada al DOGC núm. 8857, de 17.2.2023, se’n detalla l’oportuna correcció: