Per una sanitat pública, universal i de qualitat

un nou nyap a l’ICS?

Posted By: Berta Formació d’administratius sanitaris: un nou nyap a l’ICS?

Hem conegut fa poc el Pla de Millora de l’accessibilitat de la Ciutadania a l´Atenció Sanitària. Certament, és molt important racionalitzar la feina dels CAPs per fer-la més eficient, tot i que la major part dels treballadors pensem que el problema de manca de professionals mèdics, del qual se’n deriven els motius principals de la necessitat de reorganització, té relació amb el problema dels baixos salaris de TOTA la plantilla.

Creiem que, per assolir una veritable sinergia entre totes les categories professionals dels EAPs que doni resposta a la demanda i millori l’accessibilitat, calen implicació, esforç, consens i complicitat entre les parts, però també un veritable reconeixement per part de l’ICS i les administracions de la Generalitat de la sobrecàrrega de treball que l’actual realitat assistencial representa per a tots.

Quant al conegut Pla de Millora de l’Accessibilitat –que pretén racionalitzar la feina assistencial desburocratitzant les consultes, mitjançant el traspàs al personal de gestió i serveis de tot un ventall de tasques i responsabilitats–, plantegem diferents qüestions que s’han de respondre de manera clara i entenedora per tal de poder comptar amb la confiança i el suport de les treballadores i treballadors dels equips d’atenció primària:

Formació: Quina formació s’oferirà? Serà equivalent a formació reglada administrativa? Serà obligatòria, equitativa i a l’abast de tothom? I en cas de ser obligatòria, i considerant que és directament relacionada amb la millora en el desenvolupament de tasques centrals a la missió de l’empresa, ocuparà hores de feina, al marge de l’horari anual de formació del treballador/ treballadora?

Compensacions: Quina retribució econòmica suposarà aquest increment de funcions? Serà equitativa per a tot el personal de gestió i serveis? Quina millora suposarà aquesta formació, en termes de Carrera Professional?

Responsabilitats: La incorporació de determinades tasques pot representar riscos per responsabilitats jurídiques que es puguin derivar del seu desenvolupament. Estaran cobertes aquestes possibles responsabilitats jurídiques, per part de l´ICS?

Sabem que des de les direccions dels CAPs s’ha començat a demanar voluntaris per tal de començar un curs administratiu de 2 anys de durada, i  d’unes 250 hores de formació online.  També ens arriba que alguns companys es neguen a participar per no tenir la informació adient sobre el què, el com i de quina manera es dura a terme tot aquets procés: no hi ha, hores d’ara, cap informació sòlida sobre possibles garanties de millora professional, laboral i/o salarial per a treballadores i treballadors que s’hi impliquin en aquest projecte d’empresa. A més, sembla no haver-se pres en prèvia consideració l’efectiva qualificació de molts membres del personal administratiu (p.ex., titulats/des com a Tècnics/ques en Documentació Sanitària i/o fins i tot graus superiors) per a aquesta mena de tasques i desenvolupaments professionals; això, per començar, revela poca profunditat, i manca d’interès genuí i seriós en el desenvolupament del projecte.

Per tot allò exposat, exigim coherència, informació i transparència en el procés, que puguin transmetre seguretat, tranquil·litat i confiança als treballadors i treballadores. Hores d’ara, estem de nou davant un projecte no auditable ni consultable, endreçat a un objectiu d’empresa que de moment, es caracteritza un cop més per l’habitual opacitat interna i externa de l’Institut Català de la Salut que, mai no ho oblidem, és una empresa pública sota titularitat de la Generalitat de Catalunya; per tant, la transparència i l’auditabilitat dels seus projectes no són exigències de màxims, sinó més aviat de mínims.