Per una sanitat pública, universal i de qualitat

elecció de gerència territorial fase 1

Obertura termini de l´acte d´elecció de gerència territorial per via telemàtica de diverses categories de la fase 1

El tribunal qualificador mitjançant la publicació de la present diligència, d’acord amb allò establert en el punt 17è de la diligència de data 15 de gener de 2024, l´establert a la base 12 de la convocatòria de referència i la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l´accés a la condició de personal estatutari de l´Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre – DOGC núm. 6988, de 2.11.2015),
ACORDA:
1r. Donar publicitat de la distribució de les places per gerències territorials, de les categories que tot seguit es relacionen, d´acord amb el que s´estableix a l´annex d´aquesta diligència:

Aquí trobareu, dos arxius en PDF amb les diferents categories