Per una sanitat pública, universal i de qualitat

prova de l’oposició 26.5.2024 dE fase 2 i 3 CODI 177

CATEGORIA: ZELADOR/A (Agrupacions professionals) – CODI 177
Publicació de les persones aspirants convocades a la realització de la prova de l’oposició del dia 26.5.2024 de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria.
De conformitat amb allò que preveuen les bases 2, 8, 11.2 i 11.3 de la convocatòria esmentada i la diligència d’aquest tribunal de data 6 de maig de 2024, aquest tribunal qualificador,
ACORDA: