Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DEPARTAMENT DE SALUT ACORD GOV/2/2021, de 12 de gener,

ACORD GOV/2/2021, de 12 de gener, pel qual s’autoritza l’acceptació de la transmissió a favor del Consorci
Hospital Clínic de Barcelona de la branca d’activitat sanitària resultant de l’Acord d’escissió parcial de
l’Hospital Plató Fundació Privada.

En data 13 d’abril de 2010, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i l’Hospital Plató Fundació Privada
(HP) van subscriure un conveni per establir un marc global de col·laboració que els permetés desenvolupar i
coordinar projectes assistencials comuns, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’accessibilitat al tractament
de determinades patologies.