Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/162/2021, de 26 de gener

RESOLUCIÓ SLT/162/2021, de 26 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1886/2019, de 25 de juny,per la qual es va fer pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per al’assignació de les funcions de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats del’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18).

Atès que en data 11.07.2019 es va publicar la composició nominal dels tribunals per a la provisió de llocs
vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de
Tarragona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18);
Atès que el secretari titular del tribunal de facultatius/ives especialistes de l’especialitat en cardiologia de la
convocatòria esmentada carrera no podrà donar assistència per pèrdua de la condició de funcionari de carrera,
Resolc:
Article