Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures  extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.

Tram. 203-00076/12
Diputació Permanent
La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut el Decret llei 51/2020, del 15
de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre,
de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les
conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de
Catalunya (tram. 203-00076/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article
158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article
158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del
Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les
conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària
en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació
en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
Gemma Geis i Carreras
Secretària primera
Roger Torrent i Ramió
President