Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent
complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències
de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de
modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Tram. 203-00074/12
Diputació Permanent
La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut el Decret llei 49/2020, de l’1
de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer
front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris
de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic,
cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (tram. 203-00074/12), i ha aprovat la
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article
158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent
complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la
major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació
del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a
les conseqüències de la Covid-19.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
Gemma Geis i Carreras
Secretària primera
Roger Torrent i Ramió
President

 

1831488