Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/61/2021, d’11 de gener

RESOLUCIÓ SLT/61/2021, d’11 de gener, de cessament i nomenament d’una vocal del Consell de Direcció
del Servei Català de la Salut.

D’acord amb la previsió establerta a l’article 13 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, i en ús de les facultats que em confereix aquest mateix article
Resolc:
Nomenar la senyora Amparo Loren Bes vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en
representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, en substitució del senyor Toni
Mora Núñez.
Barcelona, 11 de gener de 2021
Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
(21.015.043)