Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta
l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la
propagació de la malaltia, a l’empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament,
del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i
d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.
En efecte, l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, disposa que, en situacions de
pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de
limitació de l’activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació de serveis en determinats àmbits
territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55.