Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1095/2021, de 15 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1095/2021, de 15 d’abril, de modificació de la Resolució SLT/640/2020, de 5 de març, per la
qual es fa pública la composició nominal del tribunal previst a la Resolució SLT/2955/2019, de 25 d’octubre,
de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de titulat/ada
superior sanitari/ària en odontologia (subgrup A1) (ODONT. LLIURE-2019).