Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET 128/2021, de 8 de juny

DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la
Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19.

El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), aprovat pel Decret 161/1995, de 16 de maig, estableix en el
punt 4, dedicat a la planificació, que les diferents autoritats competents per aprovar plans de protecció civil
poden aprovar procediments o programes d’actuació subsidiaris o complementaris del planejament, ja sigui
territorial o especial. Els procediments o programes d’actuació subsidiaris s’elaboren davant la inexistència de
plans, i els procediments o programes d’actuació complementaris s’elaboren per complementar plans ja
homologats. Precisament, per l’Acord GOV/40/2020, de 3 de març, es revisa el Pla d’actuació del PROCICAT per
pandèmies, que passa a denominar-se Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc. El Pla d’actuació del PROCICAT gestiona les emergències
associades a aquestes que afectin Catalunya, dona suport a l’estratègia de la Direcció General de Salut Pública
per a la minimització de la propagació de la pandèmia, dissenya estratègies i sistemes de suport per al
manteniment dels serveis imprescindibles per al funcionament de la societat i dissenya estratègies per a la
gestió de situacions de risc derivades d’aquest. L’esmentat Pla es va activar com a conseqüència de l’estat
d’emergència per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Des de l’inici de l’etapa de la represa a Catalunya en el marc de l’emergència sanitària vigent provocada per la
COVID-19 les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la
salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació
epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d’acord amb els principis de
necessitat i de proporcionalitat.
En l’actualitat, el context epidemiològic de la pandèmia ha anat demostrant que no només és necessària.