Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET 307/2021, de 6 de juliol

DECRET 307/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena la senyora Laia Brufau Pla directora general d’Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut del Departament de Salut.

De conformitat amb el que disposa l’article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Salut, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Nomenar la senyora Laia Brufau Pla directora general d’Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut del
Departament de Salut, amb els drets i els deures inherents al càrrec.