Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2190/2021, de 12 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2190/2021, de 12 de juliol, de delegació de competències sancionadores per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu tipificades al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, de la persona titular de la Subdirecció
Regional a Barcelona de la Secretaria de Salut Pública en els àmbits competencials respectius per
raó del territori dels serveis de salut pública al Barcelonès Nord i Maresme, Alt Penedès i Garraf, Baix
Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental Est, Vallès
Occidental Oest, i Vallès Oriental.

La Sub-direcció Regional a Barcelona de la Secretaria de Salut Pública és l’òrgan competent per sancionar les
infraccions comeses en aquest àmbit territorial, tipificades al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual
s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, de conformitat amb l’article 14.1.d) d’aquest
Decret llei. En concret, la seva competència sancionadora es limita a les infraccions lleus i a les infraccions
greus amb una multa de fins 10.000 euros. L’apartat 4 del mateix article 14 estableix que correspon a
qualsevol dels òrgans competents per sancionar la facultat d’incoar el procediment sancionador.

De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 8.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, la competència és irrenunciable i l’exerceixen els òrgans administratius que la tenen atribuïda
com a pròpia, llevat dels casos de delegació o avocació, en els termes previstos legalment.