Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/2197/2021, de 9 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2197/2021, de 9 de juliol, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració
signats per l’Institut Català de la Salut durant l’any 2019.
En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, de 29
de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa,