Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2364/2021, de 23 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2364/2021, de 23 de juliol, per la qual es prorroga la vigència dels certificats d’acreditació
dels centres d’atenció hospitalària aguda atorgats fins al 30 de setembre de 2022.

L’acreditació és l’eina mitjançant la qual es declara que un centre hospitalari disposa d’un determinat nivell de
qualitat i de competència en relació amb uns estàndards tècnics vigents i, d’aquesta manera, és un estímul per
a la millora contínua dels centres. Els criteris d’acreditació per als centres d’atenció hospitalària aguda a
Catalunya són els que recull el Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l’acreditació de centres
d’atenció hospitalària aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores (DOGC núm. 4554, de
19.1.2006), i els estàndards corresponents van ser aprovats inicialment per l’Acord del Govern de la Generalitat
de 28 de març de 2006.