Per una sanitat pública, universal i de qualitat

El CatSalut promou la bonificació de l’esforç addicional només del personal sanitari en la lluita contra la cinquena onada de la COVID

La circular del CatSalut del 19 de juliol del 2021 fixa una bonificació de les hores de jornada complementària (“extraordinàries”), ocasionades per l’augment d’activitat assistencial derivada de l’atenció a la cinquena onada de la COVID 19 que estem patint actualment.

Aquestes hores s’hauran de pagar al doble de l’import de l’hora ordinària. La bonificació expira el 15 de setembre. L’aplicació està prevista tant en àmbit hospitalari, com a l’atenció primària.

Només objectar que els sanitaris no són els únics que estem fent esforços extraordinaris, difícil fora trobar un col·lectiu professional que no hagi vist incrementada la seva càrrega laboral com a conseqüència de la COVID.
Especialment flagrant resulta el cas de les TCAI, que en molts llocs estan fent recollida de mostres per determinar PCR i no se les considera personal sanitari!

 

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2, i en concret l’especial situació d’emergència sanitària existent als territoris dels municipis amb una greu afectació epidemiològica, que ha obligat al Departament de Salut a publicar la Resolució SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, s’escau l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a l’esmentada situació d’emergència sanitària en aquests territoris, i en concret, en relació amb l’activitat extraordinària assistencial derivada de la lluita contra la pandèmia al marge de l’activitat programada dels centres, als efectes de poder disposar del màxim nombre de professionals i de reforçar les plantilles del Sistema de Salut de Catalunya als centres i establiments sanitaris ubicats a les àrees territorials afectades durant el període comprès entre el 16 de juliol i el 15 de setembre d’enguany, i respectar alhora i sempre que sigui possible la previsió de les necessàries vacances que ha de gaudir aquest personal durant aquest període.

Per l’anteriorment exposat, es posa en coneixement de les gerències i direccions generals de les entitats l’adopció de les directrius següents:

Amb caràcter de la màxima urgència, els òrgans de govern de les entitats públiques de salut adscrites al CatSalut han de impulsar l’adopció dels acords adients per a l’aprovació de les següents mesures excepcionals en matèria de recursos humans, amb la corresponent informació als agents socials:

Aspectes relatius a les hores de jornada complementària addicionals per la COVID.
Durant el període comprès entre el 16 de juliol i el 15 setembre d’enguany, cada hora de jornada complementària dels professionals sanitaris en centres hospitalaris, centres d’atenció primària i centres d’atenció intermèdia o sociosanitària integrats als territoris amb una greu afectació epidemiològica, que no estiguin programades abans del 16 de juliol i per fer front a les noves necessitats derivades de la COVID, es computaran com a dues hores de jornada complementària.

Preu hora complementària del personal facultatiu i d’infermeria en formació d’especialista.

Durant el període comprès entre el 16 de juliol i el 15 setembre d’enguany, el preu hora de jornada complementària del personal facultatiu resident de quart i cinquè any, que presti serveis centres hospitalaris, centres d’atenció primària i centres d’atenció intermèdia o sociosanitària integrats als territoris amb una greu afectació epidemiològica, que realitzin jornada complementària addicional que no estigui programada abans del 16 de juliol d’enguany i per fer front a les noves necessitats derivades de la pandèmia, veuran retribuït aquest excés de jornada complementària al preu hora de jornada complementària de facultatiu especialista que tinguin establert en el seu acord de condicions de treball, al conveni col·lectiu o al pacte d’empresa que els sigui d’aplicació.

De la mateixa manera, al personal resident d’infermeria que hagi d’augmentar la seva jornada complementària en el mateix període, termes i condicions del punt anterior, li serà d’aplicació una conversió a efectes retributius equivalent a 1,33 hores per hora treballada de més respecte a la seva jornada ordinària i complementària habitual (no programada abans del 16 de juliol), amb motiu d’haver de fer front a la pandèmia.