Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018.

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018.

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la
interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure-
2018.

Mitjançant aquest anunci, la directora gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant
identificada amb les inicials MPH, participant de la de convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018,
ha interposat el recurs ordinari contenciós administratiu seguit amb el número de procediment ordinari
390/2020-B, davant de la Sala Contenciosa Administrativa Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya número 1, contra la desestimació del recurs d’alçada presentat contra la diligència del 9 de juliol de
2020, del Tribunal Qualificador de la convocatòria especifica del procés selectiu per proveir places bàsiques de
la categoria de Diplomat/da sanitari/ària en infermeria (DSI.LLIURE-2018) en virtut del qual entre d’altres
s’acorda la desestimació de les reclamacions presentades contra la prova de català i la no consideració de la
recurrent com a persona exempta de realitzar la prova i es té per no presentada.