Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/176/2021, de 9 de novembre

ACORD GOV/176/2021, de 9 de novembre, pel qual es crea el Programa per a l’elaboració del Pacte
Nacional de Salut Mental.

Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença. Les dades de l’Organització Mundial de la Salut
mostren que una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la seva
vida.
Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat que la salut mental és una prioritat i assenyala que cal enfocar
els problemes de salut mental des de les polítiques públiques i promoure un plantejament que s’ampliï al
conjunt de la població, per tal de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb la
discapacitat, l’estigma i l’exclusió social que hi concorren.
En aquesta línia, el Govern de la Generalitat va aprovar l’any 2010 el Pla integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions i l’any 2014 va acordar, de manera consensuada amb les entitats socials, un
document de priorització d’actuacions per al període 2014-2016, el qual va anar seguit d’un nou pla
d’actuacions prioritàries per al període 2017-2019.