Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

La IAC fa molt temps que proposem mesures socials, laborals i de flexibilitat per avançar en la conciliació real de la vida laboral i familiar, incidint especialment en aquest dret de tots els treballadors i treballadores reconegut per llei, i no supeditant-lo a les necessitats del servei. Tota supeditació a les necessitats del servei rebaixa el dret a una decisió de l’administració, i no podem estar-hi d’acord.

Sobre el text que avui l’administració ens ha presentat “Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/es públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar” denunciem que:

 • El text s’ha anat treballant des de 2019 en el Grup de Treball, ara bé, recordem que la Mesa General és l’espai de negociació. Reivindiquem poder negociar i hem demanat parcialitzar la signatura de les 11 mesures que l’Administració ha posat en el text.
 • Denunciem que no s’ha inclòs en el text la mesura treballada en el Grup de Treball que per justificar una indisposició pugui fer-se amb una declaració responsable de la persona treballadora (borsa de 15 h anuals). Creiem que donada la situació de saturació i de manca d’efectius dels CAPs és absurd que es faci anar a la treballadora o treballador amb una indisposició a realitzar una visita mèdica. Aquesta manca de confiança amb el personal per tristes 15 hores anuals és totalment inadmissible. Hem tornat a demanar que aquesta mesura també sigui d’aplicació al personal de l’ICS.
 • En relació a la mesura 2, “Gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement per a la mare biològica; permís d’adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o un a filla”, considerem totalment innecessari i restrictiu condicionar-ho a les necessitats del servei si a més es parla d’un acord previ entre l’empleat/da i l’òrgan competent.
 • En relació a la mesura 5, “Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació”, IAC no estem d’acord que se supediti a les necessitats del servei l’elecció de com es realitza la jornada. Sempre en les reduccions de jornada per guarda legal prevalen les necessitats del menor i de la família.
 • Reclamem que les mesures de conciliació que s’acordi en aquesta Mesa General siguin d’aplicació a la totalitat dels col·lectius de la Mesa (educació, sanitat i administració, tant laborals com funcionaris) i s’acabi amb les desigualtats de drets entre col·lectius.

Per això hem demanat seguir treballant en el marc del Grup de Treball per aconseguir més i millors mesures. Cal tenir en compte que es van presentar múltiples demandes de negociació

Instrucció 2/2022, sobre mesures als centres de treball del personal d’administració i tècnic i al personal laboral subjecte al VI Conveni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

Arrel de la publicació del Decret de l’Estat d’eliminació d’ús de la mascareta en diferents espais és urgent una concreció en forma d’instrucció clara per les treballadores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Sobre la Instrucció 2/2022 que es publicarà aquesta setmana des de la IAC manifestem que:

 • Aquesta Instrucció 2/2022 estableix que l’ús de la mascareta NO té caràcter obligatori als centres de treball de l’Administració de la Generalitat, excepte als centres sanitaris on continuarà sent obligatori l’ús de mascareta. Des de la IAC demanem que cal més concreció en relació a les persones que no poden teletreballar en virtut de les seves funcions. Estar treballant presencialment si estàs a primera línia d’atenció directa al públic pot ser un risc per a la ciutadania. Reclamem per aquests casos recuperar l’aplicació del permís per deures inexcusables.
 • També s’estableix que per al personal vulnerable, el diagnosticat de COVID-19 i aquell que presenti símptomes és RECOMANABLE l’ús de la mascareta en treball presencial. Reclamem que quedin clars els protocols d’accés als serveis de prevenció especialment per les avaluacions individualitzades als empleats/es vulnerables i als/les diagnosticats de COVID-19. Funció Pública es compromet a fer una campanya informativa per recordar els canals de contacte amb els serveis de prevenció, i les avaluacions actuals es mantindran vigents fins tenir la nova avaluació.
 • Pel que fa al Règim de prestació de serveis reivindiquem un cop més que cal un nou Decret de teletreball. Si la Instrucció estableix que “s’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball amb un màxim de dues jornades setmanals, d’acord amb el Decret 77/2020”, creiem que és imprescindible actualitzar-lo, ja que en el moment que es va acordar la situació era molt diferent a l’actual. El Secretari General manifesta que primer cal treballar en l’avaluació de l’acompliment per valorar-ho. IAC no estem d’acord amb vincular ambdues qüestions.

 ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES

Creació del grup de treball per a tractar la qüestió dels processos d’estabilització.

 • L’administració demana que el grup de treball estigui constituït pels propis membres de la MEPAG. Es demana que hi pugui assistir, a més, una persona assessora per a qüestions específiques. Finalment, s’accepta la proposta i el grup estarà constituït per dos membres de cada sindicat sens perjudici que puguin estar assistides per una persona.
 • Respecte al Personal estatutari i el Personal Docent i la perspectiva estatal, caldrà veure de quin marge de negociació es disposarà.
 • La IAC demana que es tregui el més ràpid possible l’oferta, però demana que s’estableixin les ofertes per cossos i categories. En aquest sentit l’Administració diu que no està obligada a negociar l’oferta i que en tot cas aquesta qüestió es parlarà en el grup de treball.
 • El Secretari General explica l’ordre dels processos:

 • En relació al Sector Públic, tot i no formar part d’aquesta MESA el Secretari General expressa que igual que s’ha fet a l’Administració amb algunes places de programa, s’ha demanat a l’Estat una taxa addicional perquè el sector públic pugui també estructurar places de programa.
 • S’estableix el dilluns 25 d’abril per a la primera reunió del grup de treball. Es recorda que donades les dates establertes per llei l’oferta s’ha de publicar de manera imminent i es demana la màxima celeritat per tal que la convocatòria del Concurs de mèrits sigui el més aviat possible (la previsió que es fa és per al mes de juny) recordem també que la del concurs d’oposició ha d’estar abans de final d’any.
 • Oficialment, no s’ha entregat cap proposta respecte al procés del concurs de mèrits i sobre la baremació d’aquest. A nivell de IAC iniciem un debat intern de totes les organitzacions amb representació a l’àmbit públic per tal de fer una proposta que realment doni resposta i suposi l’estabilització del personal en frau de llei.

 Oferta d’ocupació

L’Administració diu que el número de places que sortiran s’estableix a partir del que diu la llei. En referència a les places dels cossos convocats, també sortiran al procés d’estabilització sempre i quan siguin places que compleixen amb els requisits establerts en l’Article 1 i a la disposició addicional vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. Per tant, s’inclouran, per exemple, les places del cos superior, independentment que segueixi el procés.