Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Instrucció 01/2022 De modificació de la Instrucció 6/2006, de 20 de desembre, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu

1. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 6/2006, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, amb el redactat següent:

“Durant l’exercici 2023 el personal facultatiu no tindrà l’obligació de presentar davant la Direcció de persones de l’àmbit del seu nomenament la declaració de manteniment dels requisits establerts per a la percepció del complement per dedicació exclusiva prevista a l’apartat 8è d’aquesta instrucció.

Les persones que deixin de complir els requisits previstos per a la percepció del complement per dedicació exclusiva hauran de comunicar-ho a la Direcció de Persones de l’àmbit del seu nomenament, per tal que es dicti la corresponent resolució formal de pèrdua del dret amb efectes del dia 1 del mes següent a la data de comunicació i l’inici del procés de rescabalament de les quantitats indegudament percebudes des del moment en el qual va deixar de reunir els requisits.”

2. Aquesta Instrucció entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura. Per autorització de la directora gerenta de l’Institut Català de la Salut
Resolució de 21 de juliol de 2022

Xavier Saballs Bruell
Director de Persones
Barcelona, 28 de juliol de 2022