Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESULTAT PROVISIONAL DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTE D’ELECCIÓ (GERÈNCIES TERRITORIALS AUX. HOT. LLIURE-2019

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA.

Codi d’identificació de la convocatòria: AUX. HOT. LLIURE-2019 – DOGC núm. 7896, de 13.06.2019
Categoria: AUXILIAR D’HOTELERIA RESULTAT PROVISIONAL DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTE D’ELECCIÓ (GERÈNCIES TERRITORIALS

Una vegada finalitzat el termini per l’elecció de les destinacions publicades a la diligència del 18 de juliol de 2022, la qual publica la distribució de les destinacions corresponents a les 81 places que figuren a l’annex 4 de la convocatòria de referència, amb caràcter previ a realitzar l’adjudicació definitiva de les destinacions, d’acord amb el previst a la base 10 de la convocatòria, aquest tribunal qualificador,