Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació del resultat del 1r. acte d´elecció i dades relatives al 2n. acte d’elecció (exclusivament per a persones que han obtingut destinació a la Gerència Territorial Metropolitana Sud) LAB.LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC
(Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de 18.5.2018)

Categoria: Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic.

De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligència de 6 de setembre de 2022 d’aquest tribunal qualificador, i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

Una vegada finalitzat el termini previst a la diligència d’aquest tribunal qualificador de data 6 de setembre de 2022 i efectuada per les persones aspirants l’elecció de les gerències territorials en base al nombre i a la distribució de places contingudes en dita diligència, aquest tribunal qualificador.

A C O R D A: