Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació AUX.ADM.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
Codi d’identificació de la convocatòria: AUX.ADM.LLIURE2018
DOGC núm. 7695, de 29.8.2018

Publicació dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació.

 

Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador de data 15 de febrer de 2022, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la convocatòria.
De conformitat amb allò que estableixen les bases 8.2, 9 i 10 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador,


ACORDA:

http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/32784