Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Categoria: FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Categoria: FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (MFiC.LLIURE-2018)
(Núm. d’identificació de la convocatòria: MFiC. LLIURE-2018. DOGC núm. 7649, de 25.6.2018)

Atesa la progressiva implantació per part de l’Institut Català de la Salut del sistema d’INGESTA documental per a la gestió i tramitació de la presentació de documents relatius als mèrits, mitjançant escàners habilitats per permetre la recepció i digitalització de la documentació dels mèrits de la convocatòria de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària, en els diferents punts del territori que figuren a l’annex 1 d’aquesta diligència, aquest tribunal qualificador,
A C O R D A:
Obrir el termini per tal que les persones aspirants que han superat la fase d’oposició puguin en primer lloc RESERVAR CITA PRÈVIA per presentar la documentació relativa als mèrits d’aquesta convocatòria que es podran presentar i digitalitzar mitjançant el sistema d’INGESTA documental, de manera descentralitzada en el lloc, data i hora reservat per la persona aspirant en qualsevol dels llocs previstos a l’Annex 1 del present document.
És imprescindible reservar cita prèvia, seguint les indicacions contingudes en el manual de reserva de cita prèvia adjunt al correu electrònic que rebreu i respectar la cita reservada per a la posterior presentació dels mèrits de manera presencial en el lloc triat per cada aspirant d’entre els punts habilitats per a fer-ho que figuren a l’annex 1 de la present diligència.
Únicament es podrà reservar una cita per persona i en cas de no poder assistir caldrà anul·lar-
la prèviament per possibilitar que d’altres persones puguin fer-ne ús i reservar, si cal, nova cita.
Per agilitar la INGESTA DOCUMENTAL és MOLT IMPORTANT que les persones aspirants portin la documentació degudament classificada posada darrera del seu separador corresponent i preparada i accessible per a escanejar-la via INGESTA (lliure de plàstics, grapes i anelles), d’acord amb la informació que consta en el manual de presentació de documents adjunt al correu electrònic que rebreu.
CALENDARI PER A LA RESERVA DE CITA PRÈVIA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:
Atès l’elevat volum de persones aspirants que participen en la convocatòria es distribueix la reserva de cita prèvia i la presentació dels documents relatius als mèrits en dos torns en funció del primer cognom de les persones aspirants.
D’acord amb el sorteig publicat a la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, en virtut de la qual es determina el resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les
persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l’any 2021, s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “M”.
En base al resultat del sorteig es determinen DOS TORNS de RESERVA DE CITA PRÈVIA i de PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
PRIMER TORN:
Aspirants el PRIMER COGNOM dels quals estigui comprès entre la lletra M (Machado) i la lletra Z (Zurita) obertura del període de cita prèvia a partir del dia 18 de gener i fins al dia 5 de febrer de 2021 ambdós inclosos.
Per aquestes persones aspirants el programa per a la reserva de cita prèvia estarà operatiu, a l’enllaç que totes les persones aspirants d’aquest torn rebran des del correu electrònic de selecció.ics@gencat.cat a l’adreça de correu que tinguin informada a l’SGRH, el dia 18 de gener a les 11 hores, moment en que estarà operatiu el programa. En cas que no rebeu aquest correu contacteu amb el 934824370 o 934824680 per tal de resoldre la incidència.
La presentació física de documents, prèvia reserva de cita prèvia, es realitzarà entre els dies 25 de gener al 5 de febrer de 2021 en el lloc, data i hora que prèviament hagin reservat i d’acord amb les instruccions del manual de presentació de documents adjunt en el correu electrònic.
SEGON TORN:
Aspirants el PRIMER COGNOM dels quals estigui comprès entre la lletra A (Abad) i la lletra L (Luque) obertura del període de cita prèvia a partir del dia 1 de febrer i fins al dia 19 de febrer de 2021 ambdós inclosos.
Per aquestes persones aspirants el programa per a la reserva de cita prèvia estarà operatiu, a l’enllaç que totes les persones aspirants d’aquest torn rebran des del correu electrònic de selecció.ics@gencat.cat el dia 1 de febrer a l’adreça de correu que tinguin informada a l’SGRH. En cas que no rebeu aquest correu contacteu amb el 934824370 o 934824680 per tal de resoldre la incidència.
La presentació física de documents, prèvia reserva de cita prèvia, es realitzarà entre els dies 8 al 19 de febrer de 2021 en el lloc, data i hora que prèviament hagin reservat i d’acord amb les instruccions del manual de presentació de documents adjunt en el correu electrònic.
Barcelona, 15 de gener de 2021