Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

La disposició 37.1 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre indica que els funcionaris públics tenim dret, entre d’altres, als permisos” Per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

Què significa el nou redactat?

Fins ara el dret a gaudir d’un permís per, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, no estava reflectit a cap normativa. És molt important aquesta definició, fins ara per aquest tipus de supòsits no ens donaven cap mena de permís.

Hem de saber que la modificació de l’EBEP és d’aplicació des de l’1 de gener d’aquest any a tot el personal de l’Institut Català de la Salut.