Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2157/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria detècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018).

Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs oposició de la convocatòria especifica del procésselectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en curesauxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018);

Vista la pèrdua de la condició de personal estatutari fix de la secretària suplent del tribunal de l’esmentadaconvocatòria (TCAI LLIURE-2018);

En conseqüència i en ús de les competències que m’han estat conferides,Resolc:

Article 1Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Carmen Martín Romero com a secretària suplent del tribunalcorresponent a la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria detècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018).

Article 2Nomenar la Sra. Ana Borrego Chueca secretària suplent del tribunal corresponent a la convocatòria específicadel procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari encures auxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018).

Barcelona, 22 de gener de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent

Enllaç al DOGC