Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener,

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. Vista la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el diumenge dia 14 de febrer de 2021, d’acord amb el Decret 147/2020, de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1972/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/156/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1973/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1235/2018, de 8 de juny, perla qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superiorsanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018). Atès que a la Resolució anteriorment esmentada es

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/153/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/153/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1948/2019, de 28 de juny, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/atitulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL LLIURE-2019). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2157/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria detècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que

Continua llegint