Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Convocatòria DSI LLIURE-2018.

Convocatòria DSI LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2). (Núm. de
registre de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018)
Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA
Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels
documents acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs

Atesa la progressiva implantació per part de l’Institut Català de la Salut del sistema INGESTA documental
per a la gestió i tramitació de la presentació de documents relatius als mèrits, mitjançant escàners habilitats
en els diferents punts del territori que figuren a l’annex 1 d’aquesta diligència, per permetre la recepció i
digitalització de la documentació acreditativa dels mèrits corresponents a la fase de concurs de la
convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada
sanitari/ària en infermeria (DSI-LLIURE-2018), aquest tribunal qualificador,