Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ PDA/816/2021, de 23 de març,

RESOLUCIÓ PDA/816/2021, de 23 de març, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció per proveir 173 places del cos de
diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2) (núm. de registre de la
convocatòria 236).
La Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, va aprovar les bases específiques de la convocatòria del procés
de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A,
subgrup A2), la qual va ser publicada en el DOGC núm. 7880, de 22.5.2019 (núm. de registre de la
convocatòria 236).