Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Nova redacció article 48 de l’EBEP

Documento consolidado BOE-A-2015-11719 Per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui ​​en distinta localitat. Quan es tracti del mort, accident o malaltia greu, hospitalització

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març,

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març, per la qual s’adjudiquen els llocs vacants de cap de servei i de cap secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-01/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2140/2020, de 4 de setembre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions dels llocs vacants de cap de servei d’Urologia

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019,

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria

Continua llegint

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

RESOLUCIÓ SLT/740/2021, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, durant l’exercici 2020. En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei

Continua llegint

ANUNCI relatiu a la taxa de reposició d’efectius 2020.

De conformitat amb l’article 2.1 del Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributaria en prorroga pressupostaria, als efectes d’assolir el 100% de la reposició d’efectius de personal fix, quantificats de conformitat amb els criteris establerts a l’article 19, apartat Ú, punt 7 de la Llei 6/2018, de

Continua llegint