Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE SLT/82/2021, de 19 d’abril,

ORDRE SLT/82/2021, de 19 d’abril, per la qual es determinen per a l’any 2021 els preus unitaris per a la
contraprestació de l’atenció hospitalària i especialitzada.

El capítol 2 del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris
amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), regula el sistema de contraprestació
de l’atenció hospitalària i especialitzada.
El sistema de contraprestació de l’atenció hospitalària i especialitzada diferencia entre la contraprestació de
l’atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general (que inclou l’atenció hospitalària i especialitzada
vinculada al procés d’hospitalització i l’activitat que no hi està vinculada) i la contraprestació de l’assistència
hospitalària i especialitzada d’alta complexitat.