Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de servei en les
institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-
02/2020).
D’acord amb la Resolució SLT/2269/2020, de 17 de setembre de convocatòria per a l’assignació de les funcions
del lloc vacant de cap de servei de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona dependent de l’Institut
Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2020), publicada al DOGC núm. 8233, de 25.9.2020.
Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria que ja ha finalitzat les seves
actuacions;