Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració
signats per l’Institut Català de la Salut durant l’any 2018.
En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, de 29
de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa,